تمام شده

برنج کهنه (برداشت ۹۸) هاشمی گیلان – گونی ۱۰ کیلویی (کیلویی ۳۵۵۰۰ تومان – ارسال رایگان)

۳۵۵,۰۰۰ تومان

برنج هاشمی گیلان – گونی ۱۰ کیلویی (کیلویی ۳۶۵۰۰ تومان – ارسال رایگان)

۳۶۵,۰۰۰ تومان

چای بهاره شکسته ممتاز (کیلویی ۱۳۸۰۰۰ تومان – ارسال رایگان)

۱۳۸,۰۰۰ تومان
تمام شده

چای بهاره قلم سوزنی (کیلویی ۱۰۸۰۰۰ تومان – ارسال رایگان)

۱۰۸,۰۰۰ تومان
تمام شده
برنج علی کاظمی گیلان

برنج علی کاظمی گیلان – گونی ۱۰ کیلویی (کیلویی ۲۴,۵۰۰ تومان – ارسال رایگان)

۲۴۵,۰۰۰ تومان
تمام شده
برنج علی کاظمی گیلان

برنج علی کاظمی گیلان – گونی ۵ کیلویی (کیلویی ۲۵,۰۰۰ تومان – ارسال رایگان)

۱۲۵,۰۰۰ تومان
تمام شده
برنج هاشمی مازندران

برنج هاشمی مازندران – گونی ۱۰ کیلویی (کیلویی ۲۴،۵۰۰ تومان – ارسال رایگان)

۲۴۵,۰۰۰ تومان
تمام شده
برنج هاشمی مازندران

برنج هاشمی مازندران – گونی ۵ کیلویی (کیلویی ۲۵,۰۰۰ تومان – ارسال رایگان)

۱۲۵,۰۰۰ تومان